บริษัท อัครโภคิน จำกัด (AKARAPOKIN CO., LTD)

เป็นผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สายไฟฟ้า สวิทซ์ ฟิวส์ เต้ารับ ปลั๊กไฟ ชุดปลั๊กพ่วง หลอดไฟ แผงวงจร แผงควบคุมระบบไฟฟ้า และเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ก่อตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือ ระหว่างทีมผู้บริหารและทีมงานที่เชียวชาญ ที่ผ่านเรามีการสั่งสมประสบการณ์และพัฒนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีโดยมีอยู่นิ่งให้ก้าวตามทันโลกอยู่เสมอ และยังสามารถเป็นผู้ให้คำปรึกษาและบริการด้านเทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆได้อย่างเป็นมีอาชีพ รองรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่งทดสอบคุณภาพ และออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้มีความทันสมัยก้าวทันโลกในยุคปัจจุบันและอนาคต

แนวคิดในการบริหารงานและให้คำปรึกษาต่างๆกับ ลูกค้าภายใต้หลักการทำงาน  “ Find The Best Way for Your Business Way”

เราให้คำปรึกษาและ ค้นหาเงื่อนไขที่ดีทีสุดให้กับลูกค้าของเราอย่าง ครบวงจร โดยครอบคลุมถึงการออกแบบ การพัฒนา ผลิตภัณฑ์และการดูแลรักษาระบบงานให้สอดคล้องต่อความต้องการขององค์กรธุรกิจ

BUSINESS TYPE

ลักษณะของการดำเนินธุรกิจของเรา เผื่อให้มีความเหมาะสมและเข้าถึงลูกค้าในปัจจุบันจนถึงอนาคตมีดังนี้

1

จัดหา และจัดจำหน่ายสินค้า ทางด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สายไฟฟ้า สวิทซ์ ฟิวส์ เต้ารับ ปลั๊กไฟ ชุดปลั๊กพ่วง หลอดไฟ แผงวงจร แผงควบคุมระบบไฟฟ้า รวมไปถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีใหม่ๆที่ลูกค้าต้องการ

2

นำเข้าเครื่องจักรอุตสาหกรรม ที่ใช้ในโรงงานและอุตสาหกรรมใหญ่ รวมถึงการขอใบอนุญาตการติดตั้ง และจัดตั้งโรงงาน

3

จัดหา นำเข้า และให้คำปรึกษา ในหมวดสินค้าอื่นๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ

4

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยี และแนวโน้มของอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

5

ให้คำปรึกษา พัฒนา และแนะนำลูกค้าและดูแลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ออกแบบ ส่งทดสอบ ขอใบอนุญาต ขอมาตราฐานให้สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม

ทางเราขอบคุณที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งภาคราชการและธุรกิจเอกชนในประเทศไทย เรามุ่งมันที่จะให้บริการแก่ลูกค้า จัดหาวิธีการต่างๆ ในการนำเสนอทั้งสินค้าและการบริการที่จำเป็นต่อธุรกิจเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการและประโยชน์สูงสุด

ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของบริษัทเราส่วนใหญ่แล้วจะเป็นภาคเอกชน โรงงานต่างๆ และภาครัฐบางส่วน แต่ด้วยความเชี่ยวชาญที่มีในเรื่องเทคโนโลยี ความรู้ความเข้าใจในแต่ละธุรกิจ การที่มีพันธมิตรที่เชื่อถือได้ และความเข้าใจในโครงสร้างองค์กร ทำให้เราสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับงบประมาณและความ ต้องการแก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี